تحلیل شما از این عکس چیست؟

پایگاه تحلیلی لگیت خبر در کنار بخش های گوناگون تحلیلی خود، از این خصلت مهم زبان تصاویر غافل نیست. برآنیم تا بدون ارائه پیشداوری و تفسیر و با مشارکت مخاطبان سایت، نگاهی تحلیلی نسبت به این قالب داشته باشیم. به این منظور هر هفته عکس منتخبی را در معرض آراء و نظرات تحلیلی مخاطبان می گذاریم.

علیرضا بسکابادی/ پایگاه تحلیلی لگیت خبر در کنار بخش های گوناگون تحلیلی خود، از این خصلت مهم زبان تصاویر غافل نیست. برآنیم تا بدون ارائه پیشداوری و تفسیر و با مشارکت مخاطبان سایت، نگاهی تحلیلی نسبت به این قالب داشته باشیم. به این منظور هر هفته عکس منتخبی را در معرض آراء و نظرات تحلیلی مخاطبان می گذاریم.
شما می توانید علاوه براین صفحه، با مراجعه به صفحه اینسـتاگرام پایـگاه تحلیلی رصــد، نظرات خود را درج و در تدوین «آلبوم تحلیلی لگیت خبر» شریک باشید.

تحلیل  شما از این عکس چیست؟

تحلیل  شما از این عکس چیست؟

منبع

نوشته تحلیل شما از این عکس چیست؟ اولین بار در لگیت خبر پدیدار شد.