هدف بن سلمان از دیدار با مقتصدی صدر چه بود؟

محورهای فعالیت آنها، تقسیم شیعیان جهان به شیعه عرب و شیعه فارس است. این سیاست بطور مشخص در لبنان، عراق و بحرین که تعداد زیادی از مردم آن شیعه هستند؛ دنبال می شود.

مجتبی امانی/ سفر مقتدی صدر به عربستان و دیدار وی با محمد بن سلمان موجب تحلیل های
مختلف و همچنین بروز اعتراضاتی در عراق و ایران شده است
.

سعودی ها گرچه سیاست کلی شیعه ستیزی را دنبال می کنند؛ اما سالهاست در
سیاست منطقه


می توان مطمئن بود که اقدام هر شخصیت شیعه عراقی برای مانور نزدیکی به سعودی نتیجه ای به مراتب خفت بارتر از لبنان برای این شخصیت ها داشته باشد

ای خود به دنبال ایجاد شکاف بین شیعیان نیز هستند و یکی از محورهای فعالیت
آنها، تقسیم شیعیان جهان به شیعه عرب و شیعه فارس است. این سیاست بطور مشخص در لبنان،
عراق و بحرین که تعداد زیادی از مردم آن شیعه هستند؛ دنبال می شود. سیاست آنها ارتباط
با برخی شخصیت های شیعه در این کشورهاست تا به زعم خود شیعیان آن کشور را به دو گروه
متخاصم تقسیم و بین آنها درگیری درست کنند تا خودشان نیرو و امکانات یکدیگر را از بین ببرند.

این توطئه بر این باور شکل گرفته است که در بین شیعیان کشورهای عربی، عده
ای سیاست های ایران را دنبال می کنند و آنها را پیروان شیعیان فارس لقب می دهند. آنها
بدنبال تفرقه بین این دو گرایش هستند
.

برخی رهبران شیعه کشورهای عربی برای تحت فشار قرار دادن رقیب شیعه خود،
به سوی سعودی متمایل می شوند. اما سوابق این اقدامات نشان می دهد اینگونه نمایش های
سیاسی سودی به حال آنها ندارد؛ بلکه نتیجه عکس داده و به علت نفرت موجود در بین شیعیان
نسبت به سعودی ها، هواداران این شخصیت ها از دور آنها پراکنده می شوند
.

هدف بن سلمان از دیدار با مقتصدی صدر چه بود؟

این سیاست قدمت بیشتری در لبنان داشته و کاملا شکست خورده است. شیعیانی
در لبنان بوده اند که چنین تجربه ای را بکار برده اند و اکنون نه فقط بین شیعیان کشور
خود جایگاهی ندارند؛ بلکه اهل سنت نیز به آنها کمترین توجهی نمی کنند و به یک عنصر
بی خاصیت تبدیل شده اند
.

می توان مطمئن بود که اقدام هر شخصیت شیعه عراقی برای مانور نزدیکی به
سعودی نتیجه ای به مراتب خفت بارتر از لبنان برای این شخصیت ها داشته باشد
.

بسیار بعید است شخصیتی به هوشمندی مقتدی صدر بخواهد خود را به این ورطه
بیاندازد و به نظر نمی رسد وی با گسترش رابطه با سعودی ها طومار سیاسی خود را درهم
بپیچد
.

منبع

نوشته هدف بن سلمان از دیدار با مقتصدی صدر چه بود؟ اولین بار در لگیت خبر پدیدار شد.